Synodaal Gesprek

Op verzoek van onze Paus Franciscus worden er zogenaamde Synodale Gesprekken gevoerd. In alle parochies. Iedere pastoor is uitgenodigd om een dergelijk gesprek te organiseren in zijn parochie(s).

Deze gesprekken zijn onderdeel van de Synode die wereldwijd gehouden wordt rond het thema “Voor een synodale kerk, Communio, Missio, Participatio”.

Bij een synode denken we van oudsher aan een vergadering van bisschoppen in Rome. Omdat de kerk een gemeenschap is van alle gedoopten wil onze Paus ook “alle gedoopten horen” in die zin dat ook zij leden zijn van die gemeenschap aan wie Gods Geest zich kenbaar maakt.

Een Synodaal Gesprek is geen vergadering of discussie maar een samen luisteren naar Gods Geest. Het Synodaal Gesprek heeft daarom een sterk bezinnend karakter. De deelnemers komen samen en luisteren naar Gods Geest en naar elkaar. Van dat Synodaal Gesprek in de parochie gaat een verslag naar het bisdom. Alle Nederlandse verslag worden uiteindelijk verwerkt tot één document dat namens de Nederlandse kerkprovincie naar Rome gaat.

Het doel van het Synodaal Gesprek is niet alleen om ons geluid in Rome te laten horen. Paus Franciscus heeft aangegeven dat dit soort gesprekken eigenlijk gewoon standaard tot het parochieel leven zouden behoren. Immers, is het niet vreemd dat we wel uren met elkaar kunnen spreken over het onderhouden van een kerkgebouw en niet of nauwelijks met elkaar spreken over de inhoud: wat geloof ik nu eigenlijk? Hoe is mijn persoonlijke relatie met Christus? En hoe inspireren we elkaar, hoe zijn we een missionaire kerk die de vreugde van het Evangelie uitstraalt?

In onze parochies organiseren we dit gesprek op woensdag 10 april. Aanmelding bij Deken Honings vooraf is noodzakelijk.

Tijdens de bijeenkomst denken we biddend na over een aantal vragen rondom kerk, doopsel, persoonlijke relatie met Christus, mijn geestelijk leven, onze parochie, de zondagsviering, de zending in deze wereld etc. aan de hand van een aantal vragen. Het is nadrukkelijk geen discussie of vergadering maar een samen luisteren naar Gods Geest die ons hart beweegt. Na een korte stilte delen we onze ervaringen met elkaar zonder op elkaar te reageren. Op deze meditatieve wijze zijn we zo samen en schrijven we enkele antwoorden op die uiteindelijk samen het verslag vormen. Dit is het Synodale Gesprek in hoofdlijnen. Wie graag wil deelnemen kan zich melden per mail bij Deken Honings en krijgt dan wat meer specifieke informatie per mail.

Wie graag deelneemt aan het gesprek, dient zich hiervoor aan te melden. Dit in verband met het maximale aantal deelnemers. Mocht de belangstelling groter zijn dan de beschikbare plaatsen, dan organiseren we een extra avond.