In een parochiefederatie hebben de afzonderlijke parochies hetzelfde kerkbestuur. Dit kerkbestuur is dus het kerkbestuur van Schinnen alsook het kerkbestuur van Oirsbeek alsook het kerkbestuur van Puth alsook het kerkbestuur van Doenrade.

Deken G.H.J. (Jack) Honings, voorzitter, Dhr. J.M.A.R. (Roy) van der Broek, vice-voorzitter, Mw. M.T. (Ria) Jetten-Vandeberg, secretaris, Dhr. J.M.C. (Rob) Roelofs, penningmeester, M.M. (Mira) Weltens-Koning, Dhr. C.H.T. (Kees) van der Horst, , Dhr. R.M.M.G. (René) Roelofsen, Dhr. J.H.G. (Hub) Scholz.

Als financieel administrateur zijn aangesteld de heren H. Smeets, L. Hayen en W. Diederen.

Het kerkbestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.Daarnaast heeft het kerkbestuur als taak de pastoor te adviseren over het pastoraal beleid. Kerkbestuursleden worden in de regel benoemd voor een periode van vier jaar. Ze worden benoemd door de bisschop en geïnstalleerd na eedaflegging door de deken van het dekenaat.