Een parochiefederatie heeft één kerkbestuur.
Per 1 januari 2022 zijn de kerkbestuursleden voor de parochies:
– H. Dionysius Schinnen – H. Lambertus Oirsbeek – H. Petrus Canisius Puth – H. Jozef Doenrade
benoemd door de bisschop van Roermond:

Deken G.H.J. (Jack) Honings, voorzitter, Dhr. J.M.A.R. (Roy) van der Broek, vice-voorzitter, Mw. M.T. (Ria) Jetten-Vandeberg, secretaris, Dhr. W.G.J. (Wim) Diederen, penningmeester, Mw. M.M. (Mira) Weltens-Koning, Dhr. C.H.T. (Kees) van der Horst, Dhr. J.M.C. (Rob) Roelofs, Dhr. R.M.M.G. (René) Roelofsen, Dhr. J.H.G. (Hub) Scholz.

Het kerkbestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.Daarnaast heeft het kerkbestuur als taak de pastoor te adviseren over het pastoraal beleid. Kerkbestuursleden worden in de regel benoemd voor een periode van vier jaar. Ze worden benoemd door de bisschop en geïnstalleerd na eedaflegging door de deken van het dekenaat.