Kerkhofreglement voor de begraafplaats van de St. Lambertus parochie te Oirsbeek.

  1. Het kerkhof is alleen tussen 07.00 en 21.00 uur toegankelijk voor bezoek of onderhoud aan de graven.

2 Begraven kan alleen plaatsvinden als vooraf het grafrecht is gevestigd en een rechthebbende benoemd is.

De rechthebbende is verplicht zijn adres op te geven, alsmede de wijziging van het adres te melden aan het kerkhofbeheer.Voor de begrafenis dient het gemeentelijk verlof tot begraven  en het registratienummer van de overledene aan de Pastoor verstrekt te zijn.  Op grond van het Besluit op de lijkbezorging 2013 dient een kist of ander omhulsel  en een evt lijkhoes vervaardigd te zijn van biologisch afbreekbare materialen cfr Artikel 4a lid 1 en 2 (Modelreglement van de Nederlandse R.K. Kerkprovincie)

 3. Alle begraafplaatsen zijn in het register van teraardebestelling opgenomen met namen en data van de overledene(n), de looptijd van het recht, registratienummer van de overledene , gemeentelijk verlof tot begraven alsmede de naam van de verantwoordelijke rechthebbende (nabestaande).

 4. Grafdelving dient plaats te vinden conform de wettelijke gestelde regelgeving in opdracht van de rechthebbende (nabestaande) en aan de gestelde eisen van het kerkhofbeheer nl.  de aanvulling verdichten,  het gazon herstellen en afvoer van overtollige aarde door de grafdelver. Het herstellen cq. aanvullen van verzakkingen van graven en/of monumenten, door inklinken van de aangevulde aarde of anderszins en hierdoor ontstane schade  alsmede schade aan grafmonumenten  door onvoldoende fundatie zijn voor verantwoording van de rechthebbende. Ze dienen in opdracht van en voor rekening van de rechthebbende hersteld te worden

 5.De monumenten op de begraafplaatsen dienen aan de navolgende maatvoering te voldoen;

A.   Begraafplaats met een kruis of kopstuk:  100 cm breed en niet hoger dan 100 cm boven het maaiveld.

Er mag max. 30 cm aanplantruimte ervoor aanwezig zijn.

B.   Begraafplaats met een platte steen : 100 cm breed en niet hoger dan 100 cm boven het maaiveld en maximaal 200 cm lang.

C.   Urnbijzetplaats:  alleen op bestemde plaats, afgedekt met een gedenksteen van 60×60 cm en 6 cm dikte, welke op 20 cm, boven het maaiveld, licht afwaterend is geplaatst.

D.   Kinderbegraafplaats: een bescheiden monument op een bestemde plaats.

E.    Alle gedenkstenen en/of monumenten dienen te voldoen aan dezelfde esthetische eisen als die van de omliggende graven. Voor alle gedenkstenen is vooraf toestemming van het kerkhofbeheer nodig, hiertoe dient  een schets met opschrift ter goedkeuring  worden voorgelegd.

Graftekens en/of beplantingen, die niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, worden door het bestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn door het bestuur op kosten van de rechthebbende worden verwijderd.

De afstand tussen de graven dient ca. 20 cm te bedragen.

 6. Graven en monumenten dienen steeds in een goede staat van onderhoud te verkeren.  

 Beplanting moet door snoeien binnen de afmetingen van het graf (overeenkomstig artikel 5) gehouden worden. De hoogte van grafbeplanting mag niet  hoger zijn dan de grafsteen. Indien de aangebrachte beplanting niet voldoet aan het hierboven vermelde, dan kan deze zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. Bloemen en kransen kunnen, wanneer deze herkenbaar  na lange tijd zijn verwelkt, zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd evenals kapotte vazen en niet onderhouden bloembakken.

 7    Graf- of urnplaatsrecht alsmede verlengingen ervan, kan alleen bestaan als de kosten van het recht waarin  inbegrepen kosten van het algemeen onderhoud , zijn voldaan . Ze dienen binnen 30 dagen na het aanbieden van de nota,  overgemaakt te worden op rek. NL61RABO0102716331 van het kerkhofbeheer der parochie St. Lambertus, onder vermelding van de nota datum en de naam van de  overledene(n). De rechthebbende kan 2 jaar voor afloop van de grafrechten een verzoek tot verlenging doen. Het kerkhofbeheer zal voor het verstrijken van de termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze kunnen worden verlengd voor een termijn van minimaal 5 jaar.

  8     Het vestigen/verlengen van het graf/urnplaatsrecht, enkele, dubbel of driediep kost:

 Graf met kopstuk Graf met platte steen urnplaatskindergraf
Grafrecht 20 jaar880990660440
1e verlenging van 20 tot 25 jaar190220165100
2e verlenging van 25 tot 30 jaar190220165100
1e en 2e verlenging van 20 tot 30 jaar ineens350400300180
Verlenging na 30 jaar tot hergebruik max 10 jaar 25025018060
     

 9.   De grafrechten vervallen:

a. door het verlopen van de gestelde termijn;

b. indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet is geschied;

c. indien de rechthebbende is overleden en geen aanwijzing en mededeling van overdracht van rechthebbende heeft plaatsgevonden;

d. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstel kosten te voldoen,

e. indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht.

10.  Het ruimen van graven geschiedt als regel na het verstrijken van het recht. Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en/of beplanting door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht afstand te hebben gedaan van zijn eigenaarsrechten op grafteken en/of beplanting en is het kerkhofbeheer gerechtigd grafteken en/of beplanting te doen verwijderen en te doen vernietigen.    

 11. Mocht het kerkbestuur besluiten tot het buitengebruik stellen van de begraafplaats, dan vervallen alle rechten welke langer lopen dan de termijn van 20 jaar.

 12.  In de niet in dit reglement voorziene gevallen, beslist het kerkhofbeheer. Het kerkhofbeheer is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door derden aan monumenten of beplantingen ed..

      Het  kerkhofbeheer herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaats betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.

Het gewijzigde reglement is van kracht  vanaf 1 januari 2020.

Het Kerkhofbeheer.