In oktober 2022 heeft de bisschop van Roermond per decreet besloten om de H. Petrus Canisiuskerk te Puth aan de eredienst te onttrekken. Hieronder de recente ontwikkelingen.

Palmzondag, Pasen en Beloken Pasen 2022 is na afloop van de heilige Missen meegedeeld dat de zondagsmis voortaan in de pastorie gehouden zal worden. Hierbij zijn de parochianen uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken na afloop van de heilige Mis op zondag 24 april j.l. Het werd een hartelijke ontmoeting waarbij ook het kerkbestuur aanwezig was en vragen beantwoord konden worden. Er werd samen van gedachten gewisseld over de toekomst van de parochie. “God gaat kleiner wonen, dat zien we overal om ons heen gebeuren, ook in Puth” was de samenvattende conclusie. Dat is de realiteit. Pastoraal team en kerkbestuur zetten zich samen in om de mensen van Puth uit te nodigen om te bouwen aan de kerk van de toekomst. Aan een geloofsgemeenschap die is gebouwd op het geloof in Jezus Christus. Het kerkgebouw is hierbij als een verenigingsgebouw, en staat altijd direct in relatie tot het aantal actieve kerkleden. 

Vanaf zondag 1 mei 2022 wordt de zondagsmis gevierd in de pastorie. Doopvieringen, uitvaarten en huwelijken en heilige Missen bij jubilea etc. kunnen gehouden worden in de overige kerken van onze parochiefederatie.

Op 12 juli 2022 is de hoorzitting gehouden in de kerk die het kerkelijk recht voorschrift in het proces van de onttrekking aan de eredienst. Er waren 32 parochianen uit Puth aanwezig getuige de opgestelde presentielijst. Daarnaast waren aanwezig Vicaris-Generaal Quaedvlieg, het kerkbestuur, het pastoraal team, een lid van de priesterraad en een journalist. Tijdens de hoorzitting heeft het kerkbestuur uitgelegd waarom men de bisschop van Roermond wil verzoeken om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Alle aanwezigen hadden de gelegenheid om te reageren. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt. Dit is toegezonden aan de priesterraad. De kerkelijke procedure is zo dat het besluit om een kerk aan de eredienst te onttrekken door de bisschop moet worden genomen en dat hij voorafgaand aan dit besluit de priesterraad moet horen. Dit laatste heeft plaatsgevonden in de vergadering van september van de priesterraad. Na de priesterraad gehoord te hebben heeft de bisschop in oktober 2022 per decreet besloten om de kerk aan de eredienst te onttrekken.

De onttrekking aan de eredienst wil zeggen: we stoppen met het gebruik van dit gebouw als kerk. Feitelijk het tegenovergestelde van een kerkwijding. Na de onttrekking aan de eredienst is het de taak van het kerkbestuur (het kerkbestuur is juridisch de eigenaar van het gebouw) om te onderzoeken wat er met het gebouw kan gaan gebeuren en om hier vervolgens uitvoering aan te geven. Op verzoek van het kerkbestuur heeft een aantal projectontwikkelaars plannen gemaakt inzake de herbestemming van het totale complex. Geen van de partijen ziet mogelijkheden om het gehele kerkgebouw te behouden.

Op zondag 29 januari 2023 heeft het kerkbestuur hiertoe een open informatieve bijeenkomst georganiseerd. Middels het huis aan huis blad Goed Nieuws was iedereen hiervoor uitgenodigd. De diverse plannen lagen ter inzage en werden toegelicht door het kerkbestuur. Er was gelegenheid om in gesprek te gaan met kerkbestuursleden, met de pastoor-deken, en om samen van gedachten te wisselen. De bijeenkomst werd druk bezocht. Met de opbrengst van deze bijeenkomst is het kerkbestuur verder aan de slag gegaan. 

Vervolgens heeft het kerkbestuur bij de gemeente Beekdaelen een verzoek ingediend om te komen tot een volgende stap. Parallel hieraan loopt er ook nog een traject van verder overleg met buurtbewoners en parochianen. 

De insteek van deze werkwijze is om te komen tot een positieve bestemming van het gehele complex voor Puth. Een kerk is destijds ook neergezet op basis van de betrokkenheid van parochianen. Nagenoeg iedereen ging naar de kerk en deed mee aan de kerkbijdrage. In 2022 bedroeg de kerkbijdrage in Puth 5000 Euro. Uiteraard zijn we de kleine groep deelnemers hieraan dankbaar. Echter het geeft ook aan dat de klein- en achterkleinkinderen niet meer kiezen voor het gebouw dat door hun voorouders is neergezet. 

Het kerkgebouw is dusdanig ontworpen en uitgevoerd dat het niet in de huidige vorm op een realistische wijze herbestemd kan worden. Uit alle gesprekken met parochianen en andere dorpsbewoners blijkt dit ook. De overgrote meerderheid wenst om te komen tot een omvorming “waar Puth iets aan heeft”. Hiervoor verwijzen we ook nog eens naar de dorpsenquete die de inwoners van Puth hebben gehouden en die ook bij de achtergrond informatie op deze website is opgenomen.

Ook zij hier opgemerkt dat er een kleine groep mensen is die hun visie uitvergroten door telkens de media op te zoeken. Hieronder zelfs clubjes uit andere delen van het land, mensen die nooit in Puth of in de kerk zijn geweest, die nu met tamelijk dwingende toon van zich laten horen. Hun belang is duidelijk een ander belang dat dan van de gemeenschap Puth. Hun manier van optreden doet vermoeden dat het hier vooral gaat om ideologisch gestoelde gezelschappen uit orthodoxe hoek. “Alles moet blijven zoals het altijd is geweest”. Hoewel het evident is dat de praktijk anders is, dacht het kerkbestuur er toch goed aan te doen om ook met deze mensen in gesprek te gaan. Om naar hun verhaal te luisteren en te hopen op realistische alternatieven. Al gauw bleek het inderdaad te gaan om het voeren van acties op basis van ideologische gronden. En helaas bleef het daar ook bij. Er was geen begin van een vertaling naar de praktijk. Het kerkbestuur respecteert hun mening maar zal toch vooral moeten koersen op basis van realisme teneinde te komen tot een herontwikkeling. 

De koers van het kerkbestuur is om in overleg met de parochianen van Puth, het bisdom Roermond en de gemeente Beekdaelen te komen tot datgene dat voor Puth op dit moment meerwaarde kan bieden. Die plannen gaan uit van het instandhouden van enkele kenmerkende delen van het kerkgebouw en gedeeltelijke nieuwbouw waar in Puth behoefte aan is. En dit alles uiteraard op een manier die realistisch, haalbaar is.  

De kerk is destijds gebouwd samen met de mensen van Puth. 32 aanwezigen op een hoorzetting zegt ook veel. Tijden veranderen. De wereld draait door. Ook Puth moet verder! Daar willen we ons als kerkbestuur in overleg met de bewoners van Puth en de gemeente Beekdaelen van harte voor inzetten!