Pastoraal team en kerkbestuur hebben aanvang 2023 de wens uitgesproken om te komen tot een diaconale werkgroep. De bedoeling is om onder leiding van de diaken een werkgroep op te richten die als uiteindelijk doel zal hebben de uitvoering van onze algehele opdracht tot diaconie.

Diaconie is een opdracht. De liefde voor God IS in onze katholieke kerk de liefde tot de medemens. Wat gij voor een der geringsten hebt gedaan, zegt Christus in het Evangelie, hebt gij voor mij gedaan. Algemeen bekend in deze zijn de zeven werken van barmhartigheid.

De zeven werken van barmhartigheid, olieverschilderij 17 eeuw, David Teniers de Jongere

Dienstbaarheid is een centraal woord. Een parochie is geen zelfgenoegzaam clubje dat naar binnen gericht is maar heeft een opdracht! Diaconie is een missie! Goed willen doen! Het geeft handen en voeten aan het geloof. Je hart laten raken door de nood van de medemens! Overal waar mensen wonen ligt de opdracht voor de kerk tot diaconie.

Wat diaconie is hangt af van de plek waar we kerk zijn, van de tijd, van de mensen. Diaconie vraagt op de eerste plaats om naar mensen te gaan en ons te verdiepen in hun verhaal. En eenmaal in contact met die mensen, ons de vraag stellen: Hoe kan ik hier en nu voor deze mens leerling van Christus zijn?

Soms is dat luisteren, dan weer is dat iemand helpen met iets concreets. De werkgroep diaconie wil hier speciale aandacht voor hebben, voor deze peiler van onze kerk. Leren, vieren en dienen. Dat laatste is diaconie. Leren speelt zich af op het terrein van de cateches en de geloofsverkondiging. Vieren doen we vooral langs de weg van de liturgie in het kerkgebouw. Diaconie speelt zich af in het grote zogenaamde werkveld van de parochie! Overal waar mensen zijn! Daar mensen iets van Gods goedheid laten ervaren …