Wiens taak is het eigenlijk om kinderen over het geloof te leren?

Dat is een taak van de ouders!

Het is een misverstand om te denken dat dit een taak van de school zou zijn. Zo kun je ook de vraag stellen: wiens taak is het om de kinderen tafelmanieren bij te brengen? Of fatsoen? Of leren lopen?

In de vorige eeuw toen bijna alles en iedereen katholiek was, waren er katholieke scholen. Als een afspiegeling van de samenleving. Met de ontkerkelijking kreeg het vak godsdienst een andere inhoud totdat uiteindelijk het predicaat “katholiek” verdween. In die vroegere periode hebben de Nederlandse bisschoppen de kerkelijke taak van het geven van catechese toevertrouwd aan de toenmalige “katholieke scholen”.

Het is de verwachting dat de Nederlandse bisschoppen spoedig alle pastoors en parochies oproepen om de parochiecatechese structureel te organiseren als een van de kerntakken van hun priesterlijk werk. In lijn met hun toenmalig besluit om de catechese toe te vertrouwen aan de scholen.

We starten daarom met parochiecatechese. Eerste heilige Communie en heilig Vormsel worden hierin geïntegreerd. Deze sacramenten zijn immers onderdeel van een breder kerkelijk gevierd geloof.

Door de verdwenen schoolcatechese lijken eerste heilige Communie en heilig Vormsel twee losstaande projecten geworden. In veel parochies moet men zich in allerlei bochten wringen om de ontbrekende catechetische basis (geen kruisteken kunnen maken, geen Onze Vader kunnen bidden en geen enkel benul van wie of wat Jezus Christus is) nog enigszins recht te breien vanuit de hoop dat het kerkelijk werk zaaien is. Is het vreemd dat je de communicantjes na de feestmis niet meer in de kerk ziet? Wat je in een spoedcursus van 10 lessen erin pompt, beklijft niet. De nadruk ligt meer op het instandhouden van een traditie dan op het geloof doorgeven. Dat laatste gebeurd niet op basis van traditie of kerkelijk decorum maar op basis van inhoud!

De parochiecatechese kent een aanbod voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 en voor tieners vanaf de brugklas. Aan de hand van de methode “Het Licht op ons pad”.

  • Groep 1: Benedenbouw basisschool: groepen 3,4 en 5 met integratie E.H. Communie
  • Groep 2: Bovenbouw basisschool: groepen 6,7 en 8 met integratie H. Vormsel
  • Groep 3: Middelbareschool

Aan de hand van het aantal dopelingen kan iedere parochie een inschatting maken van het maximaal aantal kinderen dat zal kunnen deelnemen. Het lijkt daarom voor de hand te liggen de parochiecatechese in federatief parochieverband te organiseren.

Vedere informatie over onze parochiecatechese kunt u hier vinden:

Hieronder volgen de publicaties in het parochieblad 2023

PAROCHIECATECHESE: DE TIJD IS ER RIJP VOOR

In de vorige eeuw hebben de Nederlandse bisschoppen het geven van de catechese toevertrouwd aan de katholieke school. Dat functioneerde goed in een tijd waarin nagenoeg alle scholen katholiek waren. Men leerde het geloof op school. Het was vast onderdeel op het lesrooster. Geleidelijk aan kregen de lessen een andere naam en een andere inhoud. De school veranderde mee op de golven van de samenleving. Totdat uiteindelijk het vak van het lesrooster verdween en in veel gevallen ook het schoolpredicaat “katholiek” werd geschrapt. Dat speelde zich grofweg af tussen 1970 en 2020. 

We zien dat op de overgrote meerderheid van alle scholen niets meer wordt gedaan aan catechese. Velen van 50 jaar en jonger ontbreekt geloofskennis, zij hebben het gewoon nooit meer geleerd. Door het verdwijnen van de schoolcatechese is ook de voorbereiding op eerste heilige Communie en heilig Vormsel op losse schroeven komen te staan. Het fundament ontbreekt. De voorbereidingslessen krijgen hierdoor soms het karakter van een spoedcursus, een poging om het ontbrekende aan te vullen en er toch nog het beste van te maken. Pedagogisch gezien niet ideaal. Ook kerkelijk gezien gaat dit mis. Eerste heilige Communie en heilig Vormsel zijn immers helemaal geen losse projecten maar onderdeel van een veel breder kerkelijk gevierd geloof. 

Op de plaats van de verdwenen schoolcatechese dient dus gewoon een doorlopende parochiecatechese te komen. Als een aanbod aan ouders en kinderen. Kijkend naar het huidig jaarlijks aantal dopelingen per parochie, kan deze parochiecatechese parochie-overstijgend georganiseerd worden. Communie en Vormselvoorbereiding worden hierin geïntegreerd. (Wordt vervolgd!)

——

PAROCHIECATECHESE: DE TIJD IS ER RIJP VOOR (2)

De tijd is meer dan rijp om te starten met doorlopende parochiecatechese. Een aanbod van onze parochies aan ouders en kinderen. Op de plaats van de verdwenen schoolcatechese. Nergens anders leer je over het katholieke geloof. Catechese is een gestructureerde inwijding in het geloof, door te leren, in de geloofsgemeenschap. Hierbij gaat het om de Bijbel, de sacramenten, de persoon van Jezus Christus, het kerkelijk gevierde geloof en de Christelijke dienstbaarheid in de praktijk. Dat alles is een dusdanige schat aan rijkdom dat we deze inhoudelijk spreiden over een cyclus van drie jaar. Wie drie jaar een niveau heeft gevolgd, kan overstappen naar een volgende fase waarbij de kennis uitgebreid en verdiept zal worden.

Ons geloof geven we niet door op basis van tradities of op basis van een kerkelijk decor maar op basis van inhoud. Daarbij is geloven uiteindelijk méér dan het bezit van kennis. Maar die kennis is wel essentieel. Het helpt om de bron helder te houden van alle Christelijk handelen. Geloven is de persoonlijke relatie met Jezus Christus aangaan. Als zijn leerling willen leven.

Naast de catechese, zijn er nog twee andere pijlers van dat leerling zijn. Deze zijn het vieren van ons geloof in de kerkelijke gemeenschap en het beoefenen van de dienstbaarheid aan elkaar. Leren, vieren en dienen. 

In onze parochiefederatie starten we nu. We beginnen met een doorlopende catechese voor tieners vanaf de brugklas en ouder. Kinderen uit groep 8 kunnen ook aansluiten na het Vormsel. Wekelijks op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Op de pastorie in Schinnen. De lessen worden gegeven door de catechiste Désirée van Breugel. Zij bezit ruime ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. In de toekomst komt daar op enig moment een aanbod bij voor kinderen vanaf groep 3. 

Het zijn de ouders die de keuze maken: willen wij onze kinderen gelovig opvoeden? Dat begint al bij de keuze voor het doopsel. De eerste verantwoordelijkheid om het geloof te leren aan kinderen ligt niet bij de school maar bij de ouders. Het zijn hún kinderen! De parochie ziet het als haar taak om dat aan te bieden. Als een aanbod. Vrijblijvend, zeker in onze huidige tijd. En liefst op een leuke speelse manier! En vervolgens is het aan de ouders om de keuze te maken! 

Heel concreet: vanaf het vormsel in groep 8 of vanaf de brugklas en ouder zijn tieners welkom om aan te sluiten bij het groepje dat reeds gestart is op maandagavond. Informatie is te verkrijgen bij de catechiste: Désirée van Breugel. Email: dvanbreugel@rkbeekdaelen.nl

—–

PAROCHIECATECHESE: DE TIJD IS ER RIJP VOOR (3) 

Nadat we u eerder informeerden over de parochiecatechese en de start hiervan, hierbij nog een kleine nabrander. Onze parochiecatechese geven we de naam “Het Lichtje” mee. 

Om diverse redenen. We willen dat het voor de kinderen een vriendelijk klinkende naam is. En niet zonder reden. Inhoudelijk is alles wat Jezus Christus ons te vertellen heeft een bijdrage aan ons levensgeluk! Wij mensen zijn niet gemaakt voor de duisternis maar voor het licht! Kinderen zijn van nature niet bang in het licht maar in het donker. Ieder kind associeert oorlog met duisternis en liefde met licht. En niet op de laatste plaats noemen we onze catechese “Het Lichtje” omdat het Jezus zelf is, die zegt: “Ik ben het Licht der wereld, wij mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis”. 

In de catechese is het Lichtje het symbool dat we gebruiken om elkaar aan te sporen om ook in ons dagelijks leven ons geloof in de praktijk te brengen. Heel puur en eenvoudig door “een lichtje voor elkaar te zijn”. “Het Lichtje” zegt uit zichzelf al zoveel dat er bijna geen uitleg meer nodig is. 

We zijn inmiddels gestart met de eerste groep van “Het Lichtje”. Op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Kinderen uit groep 8, de brugklas of ouder die willen aansluiten: van harte welkom! Als ouders meer vragen hebben: stel ze ons! 

Tenslotte: Het Lichtje staat open voor alle jongeren, het maakt niet uit waar je woont!

Alle info verkrijbaar bij onze catechiste! Zie ook onze website www.rkbeekdaelen.nl/het-lichtje