Nieuwsberichten 20 januari: Kinderwoorddienst, Tarieven, Herbestemming kerk Puth, Kerkbalans, Carnaval, Eerste Heilige Communie

KINDERWOORDDIENST 29 JANUARI

Op zondag 29 januari a.s. is er tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen weer een Kinderwoorddienst.

Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’) 

met Flanelbord, Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen een voorbede maken én……altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis! 

De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!!!

Thema: De toespraak op de berg! (de Zaligsprekingen)

 

TARIEVEN MISSTIPENDIA

Het bisdom Roermond ziet zich genoodzaakt om de tarieven voor het eerst sinds enkele jaren een klein beetje te verhogen. Per 2023 zijn de belangrijkste tarieven:

Misintentie door de week: 15 Euro.

Misintentie zondag: 30 Euro.

Begrafenismis en huwelijksmis: 500 Euro.

Jubileumdiensten buiten de reguliere vieringen: 325 Euro.

Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst: 100 Euro.

Dienst door priester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst: 500 Euro.

Jaardiensten: minimaal 5 en maximaal 20 jaar. Aantal jaren maal tarief.

De minimum kerkbijdrage voor 2023 is vastgesteld op 130 Euro per jaar. 

KERKBALANS

De gezamenlijke kerken in Nederland voeren deze dagen actie voor hun kerkbijdrage. Dit is de bijdrage die de kerken aan hun leden vragen. Het is vergelijkbaar met een contributie. Deze bijdrage is nodig om de pastorale zorg te betalen en het eigen kerkgebouw. De vergoeding van de priester, kosten voor pastoraal, kerkmusici, onderhoud en exploitatie kerkgebouw etc. De kerkbijdrage vormt de hoofd inkomstenbron. In onze parochies hebben wij in november j.l. een huis-aan-huisbrief doen uitgaan. Het gaat hierbij feitelijk om hetzelfde: parochianen wijzen op hun kerkbijdrage. Ook heeft het kerkbestuur middels deze brief per parochie verantwoording afgelegd door de winst/verliesrekening met u te delen. 

Als voldoende parochianen meedoen is de kerk in het eigen dorp in balans. We zien helaas ook dat daar waar parochianen het laten afweten, kerken niet meer onderhouden kunnen worden. 

Kerkbalans roept in ons geval alle katholieken op om per huishouden 130 Euro per jaar aan de locale kerk te geven! Ons kerkbestuur deelt deze oproep graag met u!

Parochie Puth:           NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth 

Parochie Schinnen:   NL62 RABO 0146 5959 12 t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen

Parochie Oirsbeek:    NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Lambertus Oirsbeek. 

Parochie Doenrade:   NL77 RABO 0111 7000 86 t.n.v. Parochie H. Jozef Doenrade

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Onlangs zijn de voorbereidingslessen begonnen van de eerste heilige Communie. Wij wensen kinderen en ouders een fijne tijd toe waarin we hopen dat het geloof in Jezus Christus doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. 

PROFICIAT AAN DE GEVORMDE JEUGDPRINSEN

Heel wat vormelingen zijn jeugdprins of jeugdprinses of nar geworden! Emmie in Puth, Sophie en Xavi in Oirsbeek, Sjoerd enEden in Schinnen! Proficiat, geniet ervan! Het vormsel zal ongetwijfeld bijdragen aan jullie speciale taak met carnaval!

INFORMEREN EN PRATEN OVER HERBESTEMMING/HERONTWIKKELING H. PETRUS CANISIUSKERK PUTH

Zoals u ongetwijfeld bekend is, heeft de bisschop van Roermond de parochiekerk van Puth aan de eredienst onttrokken. Dat wil zeggen dat we als parochie definitief afscheid gaan nemen van dit kerkgebouw. Dit jaar (2023) zal de laatste viering in de kerk worden gehouden. De precieze datum waarop het besluit van de bisschop ingaat is afhankelijk van de herbestemming / herontwikkeling van het gebouw. 

Het kerkbestuur, juridisch de eigenaar van het gebouw, is daarom in gesprek gegaan met diverse projectontwikkelaars om de toekomstmogelijkheden van het kerkgebouw en de pastorie in beeld te brengen. Alle gesproken partijen geven aan geen mogelijkheden te zien het totale complex te kopen, volledig te restaureren en in haar totaliteit her te bestemmen. De betreffende partijen geven aan dat dit financieel niet realistisch is.

Uiteraard willen we als kerkbestuur voorkomen dat een niet meer in gebruik zijnde kerk, midden in het  dorp een jarenlange leegstand tegemoet gaat met als gevolg een verpaupering van een bijzondere plek centraal in Puth. Daarom heeft het kerkbestuur drie projectontwikkelaars gevraagd na te denken over een plan voor de herontwikkeling van de locatie van de kerk en de pastorie. Dit in de vorm van het bouwen van woningen waaraan in Puth behoefte bestaat én met het handhaven van enkele beeldbepalende elementen.

De drie ontwikkelaars hebben verschillende ontwerpen gemaakt (zie de afbeeldingen in dit bericht). Hoewel in de architectuur en vormgeving verschillend, gaan ze allemaal uit van handhaving van kenmerkende elementen van de huidige bebouwing. Daarnaast gaan de ontwerpen uit van herontwikkeling in de vorm van diverse vormen van woningbouw: levensloopbestendige appartementen, starterswoningen en/of eensgezinswoningen. Huisvesting waaraan in Puth behoefte bestaat.

Uiteraard zijn wij bij deze herontwikkeling afhankelijk van de medewerking van onder meer de gemeente Beekdaelen. De gemeente dient immers de benodigde vergunningen af te geven. Voordat we de vergunningprocedure in gang gaan zetten, wil het kerkbestuur graag met de parochianen van Puth van gedachten wisselen over de herbestemming / herontwikkeling en de verschillende ontwerpen. 

Graag nodigt het kerkbestuur u hiervoor uit, aansluitend aan de H. Mis van 29 januari a.s. (omstreeks 12:15 uur) in de Pastorie aan de Past. Albertstraat 3 in Puth. De koffie staat klaar; we ontmoeten u graag!