NIEUWS 7 FEBRUARI 23

SAMENSTELLING KERKBESTUUR PAROCHIEFEDERATIE

Per 1 januari 2023 is de samenstelling van het kerkbestuur als volgt:

Voorzitter: Jack Honings, deken; organisatie algemeen en pastoraal

Vice-voorzitter: Roy van der Broek; organisatie algemeen en personeel

Secretaris: Ria Jetten-Vandeberg; organisatie algemeen en parochie comités

Penningmeester: Rob Roelofs; organisatie algemeen, financieel beleid

Vrijwilligers en parochiesecretariaat: Mira Weltens-Koning

Begraafplaatsen en techniek: Hub Scholz

Gebouwen en onderhoud en energietransitie: Kees van der Horst

Ontwikkeling vastgoed: René Roelofsen

Communicatie: Vacature

Parochiefederatie is de verzamelnaam. Dezelfde kerkbestuursleden zijn lid van vier kerkbesturen: H. Dionysius Schinnen, H. Lambertus Oirsbeek, H. Petrus Canisius Puth en H. Jozef Doenrade. 

HEIDAG

Het kerkbestuur heeft eind januari samen met het pastoraal team een heidag gehouden om samen enkele lijnen uit te zetten inzake de toekomstvisie. Nederland veranderd momenteel in zo’n rap tempo dat we hierop moeten anticiperen. Wat hebben we, wat willen we en wat kunnen we? Onze parochianen, de kerkgangers, de inkomsten, onze uitgaven, onze pastorale visie, ons vastgoed, dat alles vraagt om sturing en keuze’s maken! Vandaag pastorale zorg leveren is onze hoofdtaak maar dat vraagt ook om in groter verband de vraag te stellen: “Hoeveel kerken hebben we eigenlijk nodig in Beekdaelen?”. 

SCHINÖSTER, SJEPENE, PÖTTERS EN PEDAALRIDDERS

Wij wensen hen allen hele mooie dagen toe! Het mooie gebruik om een speciale viering vooraf te houden juichen we als parochies van harte toe! U leest het bij de vieringen wanneer het waar te doen is. In Puth dit jaar voor het laatst in de eigen kerk. Het bestuur heeft met deken Honings gesproken over mogelijkheden in de toekomst. Carnaval is geen feest van hoge muren om dorpen heen maar van bruggen naar elkaar toe! Aswoensdag stuurt ons ook al een beetje die kant op. Het is een goed gebruik om als carnavalsvereniging ook voorop te gaan in het vieren van het begin van de vasten met het ontvangen van het askruisje. Verder dan een gebruik is het ook het vieren van het begin van de vasten. De Sjepene en Pedaalridders zijn aswoensdag welkom in de kerk in Doenrade om 19.00 uur en de Schinöster en Pötters in de kerk in Schinnen om 19.00 uur. Maar zover is het nog lang niet! Eerst ontzettend mooie, gezellige, knotsgekke en vooral verbindende dagen samen gewenst! 

CIJFERS PUTH

Volgens de eerste cijfers lijkt in 2022 door de parochianen 5659 Euro betaald aan kerkbijdrage. Dit bedrag werd gegeven door 64 personen/gezinnen. De minimale verzekeringspremie voor een gemiddeld kerkgebouw kost per jaar rond de 8.000 Euro.

OM OVER NA TE DENKEN

“Ik weet niet wat de toekomst brengt maar wel WIE de toekomst brengt!”

GOED BEZOCHTE INFORMATIEBIJEENKOMST KERK PUTH

In de vorige Goed Nieuws hebben wij u geïnformeerd over de herbestemming / herontwikkeling van de H. Petrus Canisiuskerk in Puth. Aansluitend aan de H. Mis van 29 januari jl. heeft het kerkbestuur met een groot aantal parochianen van gedachten gewisseld over de plannen en de schetsontwerpen. Een eerste, drukbezochte bijeenkomst waarin veel, soms ook kritische vragen de revue passeerden, waardevolle suggesties werden gedaan en er begrip was voor de door het kerkbestuur ondernomen actie. “Er moet inderdaad ook wel iets gebeuren”, was een veel gehoorde opmerking.

Dat er in de plannen wordt uitgegaan van een herontwikkeling in de vorm van levensloopbestendige appartementen en starterswoningen vond men positief. Zeker, zoals nu de bedoeling, in combinatie met het behouden van enkele beeldbepalende elementen van de huidige kerk en de pastorie. Een invulling die, ook naar de mening van de aanwezigen, zeker in de huisvestingsbehoefte van het kerkdorp Puth voorziet. 

Langs deze weg wil het kerkbestuur alle aanwezigen bedanken voor hun belangstelling en inbreng. We vond het fijn dat u er was en stellen uw betrokkenheid erg op prijs!

De plannen en de bijeenkomst zijn ook de gemeente Beekdaelen niet ontgaan. Zo was er een raadslid aanwezig tijdens de bijeenkomst en zijn inmiddels door de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. In deze vragen wordt Burgemeester en Wethouders gevraagd of men, net als de vragenstellers, positief staat ten opzichte van de plannen van het kerkbestuur en welke stappen het college wil nemen om hieraan een vervolg te kunnen geven. 

Ook wordt gevraagd hoe de dorpsgemeenschap in Puth verder wordt betrokken bij de plannen. Wat dit laatste betreft heeft het kerkbestuur al tijdens de bijeenkomst van de 29e januari jl. aangegeven in de herbestemming / herontwikkeling samen met de parochianen te willen optrekken. Graag bieden wij de parochianen in Puth de gelegenheid mee te denken over de verdere planvorming, op een manier die recht doet aan de diverse belangen en verantwoordelijkheden.

Via Goed Nieuws houden wij u op de hoogte van de voortgang en informeren wij u over de vervolgstappen die worden gezet. Uiteraard zullen wij ook de antwoorden van het gemeentebestuur op de gestelde raadsvragen met u delen. 

Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl