NIEUWS 6 MAART

HUISPAASKAARSEN

Ze zijn te bestellen tot en met 12 maart! Zie onze website en de formulieren die achter in onze kerken liggen! 

VERNIEUWING WEBSITE MET BETAALMOGELIJKHEID

Aan onze website is een betaalmogelijkheid toegevoegd. Parochianen die gewend zijn om misintenties online te bestellen, kunnen deze voortaan ook meteen online afrekenen. Ook kerkbijdrage of andere betalingen zijn langs deze weg mogelijk. Natuurlijk blijft u ook gewoon welkom in ons secretariaat! Er gaat niets boven het persoonlijk contact.

VASTENACTIE 2023: MENSEN ONDERWEG

SITUATIE IN ZUID SOEDAN

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van Zuid Soedan en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. 

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken. 

TAIZÉ-AVOND

Op woensdag 22 maart a.s. is er weer een Taizé-avond van 19.00u – 21.00u in de kerk van Schinnen. Een avond met muziek, zang, en een stukje bezinning rondom het Taizé-kruis. Tevens is er ook gelegenheid in de pauze voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie. 

KINDERWOORDDIENST IN DOENRADE: B.G.V. SINT JOEP

Op zondag 19 maart a.s. is er tijdens de H. Mis van 9.30u in de St. Jozefkerk van Doenrade weer een Kinderwoorddienst.

Voor het eerst nu in Doenrade! We hopen dat de belangstelling dusdanig is dat dit vaker in Doenrade kan gaan gebeuren! We zullen zien!

Een verhaal uit de Kinderbijbel, een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen een voorbede maken én een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis! De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!!!

Thema: Kijk met de ‘ogen van je hart’ naar een ander…voor wie kun jij iets doen?

PAROCHIECATECHESE: DE TIJD IS ER RIJP VOOR

In de vorige eeuw hebben de Nederlandse bisschoppen het geven van de catechese toevertrouwd aan de katholieke school. Dat functioneerde goed in een tijd waarin nagenoeg alle scholen katholiek waren. Men leerde het geloof op school. Het was vast onderdeel op het lesrooster. Geleidelijk aan kregen de lessen een andere naam en een andere inhoud. De school veranderde mee op de golven van de samenleving. Totdat uiteindelijk het vak van het lesrooster verdween en in veel gevallen ook het schoolpredicaat “katholiek” werd geschrapt. Dat speelde zich grofweg af tussen 1970 en 2020. 

We zien dat op de overgrote meerderheid van alle scholen niets meer wordt gedaan aan catechese. Velen van 50 jaar en jonger ontbreekt geloofskennis, zij hebben het gewoon nooit meer geleerd. Door het verdwijnen van de schoolcatechese is ook de voorbereiding op eerste heilige Communie en heilig Vormsel op losse schroeven komen te staan. Het fundament ontbreekt. De voorbereidingslessen krijgen hierdoor soms het karakter van een spoedcursus, een poging om het ontbrekende aan te vullen en er toch nog het beste van te maken. Pedagogisch gezien niet ideaal. Ook kerkelijk gezien gaat dit mis. Eerste heilige Communie en heilig Vormsel zijn immers helemaal geen losse projecten maar onderdeel van een veel breder kerkelijk gevierd geloof. 

Op de plaats van de verdwenen schoolcatechese dient dus gewoon een doorlopende parochiecatechese te komen. Als een aanbod aan ouders en kinderen. Kijkend naar het huidig jaarlijks aantal dopelingen per parochie, kan deze parochiecatechese parochie-overstijgend georganiseerd worden. Communie en Vormselvoorbereiding worden hierin geïntegreerd. (Wordt vervolgd!)

DOOPVOORBEREIDING DOENRADE VOOR ALLE PAROCHIES

Iedere maand op een maandagavond in Doenrade. Zie onze website. Elkaar ontmoeten en samen stilstaan bij de gelovige betekenis van dit eerste sacrament samen met ouders en peetouders van meerdere dopelingen samen. Geloven doe je samen! Onder leiding van onze diaken en zijn echtgenote. De data: 13 maart, 17 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen allereerst via onze website een aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

VERVOLGBIJEENKOMST OVER PLANNEN KERK PUTH

In de vorige Goed Nieuws hebben wij u geïnformeerd over de teleurstellende antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouder op de door de gemeenteraad gestelde vragen over de situatie rond de H. Petrus Canisiuskerk in Puth. Naar aanleiding daarvan heeft het kerkbestuur een brief gestuurd aan B&W met daarin de vraag ons te steunen in de planontwikkeling. Op www.rkbeekdaelen.nl kunt de antwoorden van B&W en onze brief nalezen. Wij hebben nog niets van het college vernomen.

Inmiddels heeft ook L1 Radio en TV de weg naar Puth gevonden. Woensdag 1 maart jl. zijn rond en in de kerk radio- en tv-opnames gemaakt. Vertegenwoordigers van het kerkbestuur hebben de reporter van L1 uitgebreid geïnformeerd over de situatie rond de kerk en de plannen voor de herbestemming / herontwikkeling. In de L1 uitzendingen van ‘Limburg Centraal’ en ‘Cultuur Café’ worden de reportages uitgezonden. Volg onze website www.rkbeekdaelen.nl voor de data en tijdstippen van uitzending.

Ondertussen wil het kerkbestuur de plannen graag tot verdere realisatie brengen. Plannen waarvan wij denken dat deze een passende invulling van de locatie zijn en aansluiten bij de woonbehoeften van de inwoners van Puth. Uiteraard willen wij dit doen in goede samenwerking met de gemeente Beekdaelen. Maar daarbij willen we liever geen onnodige tijd verliezen. 

Als vervolg op de eerdere algemene informatiebijeenkomst op 29 januari jl. bereiden we daarom een vervolgbijeenkomst voor met de omwonenden in het gebied. De bedoeling hiervan is uitgebreider stil te staan bij de diverse schetsontwerpen, daarover inhoudelijk van gedachten te wisselen en de verdere verwachtingen te vernemen. Uiteraard houden wij u op de hoogte over het resultaat.

Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl