Gesprek kerkbestuur Puth met inwoners: druk bezocht en positief!

In de vorige uitgave van Goed Nieuws hebben wij u geïnformeerd over de herbestemming / herontwikkeling van de H. Petrus Canisiuskerk in Puth. Aansluitend aan de H. Mis van 29 januari jl. heeft het kerkbestuur met een groot aantal parochianen van gedachten gewisseld over de plannen en de schetsontwerpen. Een eerste, drukbezochte bijeenkomst waarin veel, soms ook kritische vragen de revue passeerden, waardevolle suggesties werden gedaan en er begrip was voor de door het kerkbestuur ondernomen actie. “Er moet inderdaad ook wel iets gebeuren”, was een veel gehoorde opmerking.

Dat er in de plannen wordt uitgegaan van een herontwikkeling in de vorm van levensloopbestendige appartementen en starterswoningen vond men positief. Zeker, zoals nu de bedoeling, in combinatie met het behouden van enkele beeldbepalende elementen van de huidige kerk en de pastorie. Een invulling die, ook naar de mening van de aanwezigen, zeker in de huisvestingsbehoefte van het kerkdorp Puth voorziet. 

Langs deze weg wil het kerkbestuur alle aanwezigen bedanken voor hun belangstelling en inbreng. We vond het fijn dat u er was en stellen uw betrokkenheid erg op prijs!

De plannen en de bijeenkomst zijn ook de gemeente Beekdaelen niet ontgaan. Zo was er een raadslid aanwezig tijdens de bijeenkomst en zijn inmiddels door de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. In deze vragen wordt Burgemeester en Wethouders gevraagd of men, net als de vragenstellers, positief staat ten opzichte van de plannen van het kerkbestuur en welke stappen het college wil nemen om hieraan een vervolg te kunnen geven. 

Ook wordt gevraagd hoe de dorpsgemeenschap in Puth verder wordt betrokken bij de plannen. Wat dit laatste betreft heeft het kerkbestuur al tijdens de bijeenkomst van de 29e januari jl. aangegeven in de herbestemming / herontwikkeling samen met de parochianen te willen optrekken. Graag bieden wij de parochianen in Puth de gelegenheid mee te denken over de verdere planvorming, op een manier die recht doet aan de diverse belangen en verantwoordelijkheden.

Via Goed Nieuws houden wij u op de hoogte van de voortgang en informeren wij u over de vervolgstappen die worden gezet. Uiteraard zullen wij ook de antwoorden van het gemeentebestuur op de gestelde raadsvragen met u delen. 

Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl